Polityka prywatności


Ochrona danych osobowych naszych Klientów to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Od 25 maja 2018 wchodzi w życie RODO – unijne prawo regulujące zasady ochrony tych danych. Nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO, jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe takie jak: dane teleadresowe, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia osób wyjeżdżających, numery telefonów , e-maili oraz PESEL są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

– zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych

– wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje

– dochodzenia roszczeń wynikających z umowy

– marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy

– marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

– czas trwania umowy,

– czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

– czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

– czas do momentu wycofania zgody.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać innym podmiotom w celu właściwego wykonania umowy:

– kontrahentom i partnerom biorącym udział w realizacji zawartej przez Państwo Umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej,

– hotelom, przewoźnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym, pilotom, rezydentom,

– poczcie i firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,

– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w RODO.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

a) żądania dostępu do Państwa danych osobowych,

b) sprostowania danych,

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

f) przeniesienia Państwa danych osobowych,

g) tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.

h) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

i)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Nasze biuro nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.